Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΣΚΑΚΙ ....ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ


Ο ιστορικός Μιχαήλ Δούκας στην "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" κεφ. XVI παρ. 9 -10 , η οποία γράφηκε το 1462 (το αργότερο) , αναφέρει τα εξής γεγονότα μετά τη μάχη της Αγκύρας (1402 ) όπου ο Ταμερλάνος συνέτριψε τον Βαγιαζήτ
"Ο δ΄αυτός (Τεμήρ) ενωτισθείς , οτι Παγιαζήτ εν χερσίν ήν, κελεύσας πήξαι σκηνήν, εκάθητο μετά του υιού αυτού ένδον της σκηνής παίζων ζατρίκιον, ό οι Πέρσαι σαντράτζ καλούσιν, οι δε Λατίνοι σκάκον..... Απαγαγόντες ουν αυτόν και εν τη πύλη της σκηνής στήσαντες όρθιον, ήραν φωνήν ευφημούντες τον τεμήρ-χαν και συν τη ευφημία και το του Παγιαζήτ όνομα επί χείλεσιν. "Ιδού" λέγοντες, "και ο των Τούρκων αρχηγός παρειστήκει σοι δέσμιος ". Ο δε Τεμήρ ασχολούμενος επι τη μελέτη των σκάκων ουκ ανέθορε προς τους ευφημούντας αυτόν . Τότε πάλιν γεγονωτέρα φωνή ευφήμουν οι παρεστηκότες κλαι το του Παγιαζήτ όνομα εκ δευτέρου ανήγγειλαν. Τότε και ο Τεμήρ ηττηθείς εν τω του σκάκω παιγνίω παρά του υιού αυτού , δούς αυτών περσιστί σιαχρούχ, ό λέγεται παρ ' Ιταλοίς σκάκω ζογάω, εκάλεσε το όνομα αυτού έκτοτε Σιαχρούχ , ήγουν του υιού αυτού ....
Μιά από τις πρώτες ιστορικές πληροφορίες για το σκάκι . Ο Ταμερλάνος χάνει την παρτίδα από το γιό του με "σιαχρούχ" (δηλαδή ματ) και στη συνέχεια δίνει στο γιό του το προσωνύμιο Σιαχρούχ